Filtrēšanas iekārtas paraugu iegūšanai

Aizvien pieaugošais vides piesārņojums lielā mērā ietekmē rūpniecisko higiēnu, pieprasa precīzu higiēnisko prasību ievērošanu medikamentu, pārtikas produktu, kā arī mehānisko un elektrisko komponentu ražošanas nozarēs. Lietojot Merck filtrus un citus produktus, kas paredzēti cieto daļiņu monitoringam, jūs dosit savu ieguldījumu pasaules vides piesārņotības mazināšanā. Pirms gaisa vai šķidruma paraugu analīzes veikšanas, ir jāsavāc, jāatdala/jālikvidē netīrumi. Mūsu pieredzējušo speciālistu komanda palīdzēs izvēlēties jums piemērotus filtrēšanas elementus, ievērojot to pielietošanas veidu. Tie ir šļirču filtri, membrānas, filtru turētāji un citas filtrēšanas iekārtas.

Gaisa monitorings
Ražošanas laikā vidē var nokļūt bīstamas vielas, tādas kā azbests, eļļas tvaiki, gāzveida fluorīdi, aerosola veida šķīdinātāji un radioaktīvās daļiņas, kuras piesārņo gaisu un nodara kaitējumu videi, tāpēc ir precīzi jāzina to daudzums. Gaisa piesārņotāju konstatēšanai mēs piedāvājam visas nepieciešamās Merck iekārtas un filtrus, kas atvieglos gaisa paraugu sagatavošanu turpmākai analīzei.
Ūdens monitorings
Ūdens piesārņotāji, tādi kā mikroorganismi, organiskās un neorganiskās ķīmiskās vielas, metāli var nokļūt dzeramajā ūdenī, gruntsūdens tilpēs un notekūdeņos. Šie piesārņotāji var ļoti negatīvi ietekmēt visus dzīvos ūdens organismus. Lai aizsargātu ūdenstilpes pret piesārņotājiem, iesakām izmantot Merck membrānas filtrus, kuri ir radīti tam, lai palīdzētu pastāvīgi vērot izmetamo piesārņotāju daudzumu un atvieglotu ūdens paraugu sagatavošanu turpmākai analīzei.
Augsnes monitorings
Augsnes paraugu ņemšana, sagatavošana un piesārņotāju konstatēšana, ieskaitot smagos metālus, naftas ogļūdeņražus un gaistošos šķīdinātājus, izmantojot Merck filtrus un filtru turētājus, kļūs daudz precīzāka. Merck bīstamo atkritumu filtrēšanas risinājumi aptver Zero Head Space Extractor sistēmu paraugu ekstrakcijai, kas atbilst EPA toksiskuma raksturojumam, kā arī filtrus, turētājus un kolektorus, kas ir piemēroti augstāko turpmākās analīzes rezultātu nodrošināšanai. Salīdzinot ar instrumentālo analīzi, Millex® šļirču filtri ir lieliski piemēroti paraugu sagatavošanai mazo ekstrahējamo vielu un mazā analīta sasaistes membrānu daudzuma dēļ.
Degvielas monitorings
Netīra degviela var samazināt dzinēja jaudu, izmantotās degvielas efektivitāti un paātrināt nozīmīgāko detaļu nolietošanos. Augstāka spiediena izmantošana iesmidzināšanas dzinējos, kā arī augstākas prasības mūsdienu dīzeļdegvielai pieprasa rūpīgu degvielas piesārņotības novērošanu. Izmantodami Merck filtrus un filtru turētājus, varēsit precīzi izmērīt degvielas piesārņotību, kā arī uzturēt nevainojamu, prasībām atbilstošu dzinēja darbību.
Hidraulisko šķidrumu monitorings

Lietoto šķidrumu piesārņotība ir galvenais iemesls, kas izraisa vairāk nekā pusi no visiem hidraulisko sistēmu bojājumiem. Merck filtri palīdzēs jums samazināt dārgu un bīstamu vielu zudumus, kā arī ar gravimetriskās, mikroskopiskās vai kolorimetriskās analīzes palīdzību pastāvīgi novērot hidrauliskās sistēmas piesārņotības līmeni.